Boendefrågor
-anvisningar

Anvisningar

Flyttråd

Städtips

Husdjur

Parabol

Hyresbetalning
Hyresgästen skall erlägga hyra i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Normalt betalas hyran över postgiro genom av hyresvärden tillhandahållen avi.

Uthyrning i andra hand
Det krävs alltid tillstånd för att en hyresgäst skall få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Tillstånd skall i första hand sökas hos hyresvärden. Om hyresvärden inte samtycker till andrahands-uthyrningen kan tillstånd sökas hos hyresnämnden. Hyresnämnden lämnar normalt tillstånd om hyresgästen inte själv har tillfälle att använda sin lägenhet och hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen samt hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig uthyrningen.

Överlåtelse
En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person. Undantagna från denna regel är närstående, som varaktigt sammanbor med hyresgästen. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen. Vid bodelning, boskillnad, äktenskapsskillnad eller hyresgästens död gäller att den andre maken får träda i hyres-gästens eller dödsboets ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna.
läs mer >>